سیستم هزینه یابی بر مبنای ABC

بیو گرافی

فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی احمد رجبی

                                                                                                                                         

1-مشخصات تحصیلی

 مدارک تحصیلی: دانش آموخته رشته  مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز در مقطع کارشناسی ارشد-دانشجوی دوره دکتری سیستم ها در دانشگاه شیراز.

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:"طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC) و تئوری محدودیتها(TOC)جهت استفاده بهینه از منابع سازمانی با بکار گیری برنامه ریزی خطی عدد صحیح جهت استفاده بهینه از منابع سازمانی(مطالعه کاربردی:مجتمع صنعتی شاهد شیراز)". با کسب نمره (63/19)

 

2-خلاصه سوابق شغلی و عضویت در شوراهای مختلف

 مشاور علمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مشاور علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، مجری 4طرح تحقیقاتی ملی، مجری 3طرح تحقیقاتی استانی، همکار بیش از14طرح تحقیقاتی، طراحی و برنامه نویسی نرم افزار سیستمABC جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات بیمارستانی و بودجه ریزی عملیاتی برای کل کشور، معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد استان فارس، مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شیراز و دانشگاه علمی و کاربردی، دبیر هیات ممیزه گزینش اساتید دانشگاه جامع علمی و کاربردی فارس، دبیر شورای پژوهش دانشگاه جامع علمی و کاربردی فارس، دبیر کمیته نظارت بر مراکز علمی و کاربردی، مسئول گسترش و توسعه مراکز علمی و کاربردی در استان. 

3-مشخصات مقالات تهیه شده

1- ارائه مقاله زیر در  سی یکمین  کنفرانس بین المللی حسابداری مدیریت در سال 2008 در کشور هلند بصورت سخنرانی ودر بخش مقالات تحقیقی:

Application of Activity Based Costing (ABC) System for Calculating Cost Price of Students' Education in

Different Majors of Medical Group(Case study: Medical Science Universities of Shiraz, Fasa and Yazd)

لازم به ذکر است که این کنفرانس معتبرترین کنفرانس حسابداری مدیریت در سطح دنیا می باشد که دارای سابقه 31 ساله است.

2-چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی International journal of Iranian red crescent society با عنوان

The role of Activity Based Costing (ABC) System in Governmental Hospital Service in Iran.

 

   3-ارسال مقاله جهت مجلهEuropean Journal of Operational Research  با عنوان زیر که  در مرحله داوری نهایی است:

Aligning of “Goal Programming”, “Fuzzy Logic” & “AHP” Methods for Optimal Allocation of Financial Resources of The Ministry of Health and Medical Education of IRAN

4- “ترکیب سیستم ABC و TOC با بکارگیری روش برنامه ریزی خطی جهت محاسبه بهای تمام شده و تعیین ترکیب بهینه محصولات و شناسایی ظرفیتهای بلااستفاده سازمانی(مطالعه مورد کارخانجات صنعتی شاهد شیراز)“.مقاله پذیرفته شده در ششمین سمینار سراسری حسابداری، اصفهان، سال1381.چاپ شده در مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان.

5-"ارائه مدلی جهت بودجه ریزی عملیاتی و تخصیص بهینه منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت ودرمان به استانها و دانشگاههای علوم پزشکی با ترکیب روش برنامه ریزی آرمانی Goal Programming))، منطق فازی Fuzzy Logic))وروش تحلیل سلسله مراتبی AHP))"، مقاله پذیرفته شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تیرماه1383.

6-"ترکیب سیستمABC باABM و مدل برنامه ریزی خطی جهت کنترل و بهینه سازی منابع سازمانی،“مقاله پذیرفته شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران،دانشگاه صنعتی شریف،دیماه 1382. چاپ شده در مجله مطالعات مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی سال 1386 شماره54.

7-" اندازه گیری تغییرات کارآیی و بهره وری صنایع استان فارس و تحلیل عوامل موثر بر آن در مقایسه با کشور با استفاده از روش پوششی  داده ها (DEA ) و روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)" مقاله پذیرفته شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران،دانشگاه صنعتی شریف،دیماه 1386.  چاپ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان.

8-"تخصیص بهینه منابع مالی و بودجه وزارت بهداشت ودرمان به استانها  و دانشگاههای علوم پزشکی با ترکیب روش برنامه ریزی آرمانی Goal Programming))، منطق فازی Fuzzy Logic))وروش تحلیل سلسله مراتبی AHP)) “، طرح ملی وزارت بهداشت و درمان، ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دیماه1382.

9-"طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی"، مقاله پذیرفته شده در هفتمین سمینار سراسری حسابداری، بابلسر، آبان1382.

10-"ارائه الگویی جهت بودجه ریزی عملیاتی و پاسخگویی مدیران با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی و منطق فازی"، هشتمین سمینار سراسری حسابداری ایران، مشهد آبان ماه1383.

11-"ارائه الگویی جهت اولویت بندی تصمیمات مدیریتی با ترکیب روش منطق فازی و روش تحلیل سلسله مراتبی"، مقاله پذیرفته شده در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران دی ماه1383.

12-"تعیین نیازها و اولیتهای تحقیقاتی صنایع استان فارس بر اساس قابلیتها و امکانات توسعه صنعتی با استفاده از روش منطق فازی" مقاله ارائه شده در هفتمین کنگره سراسری همکاریهای دولت- دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، آذر ماه 1384 اصفهان.

 13-“ کاربرد روش برنامه ریزی آرمانیGoal Programming))، در تخصیص منابع فیزیکی، انسانی و مالی در بیمارستان“، مقاله پذیرفته شده در اولین کنفرانس مدیریت منابع بیمارستانی، تهران، سال1381.

 14-“کاربرد روش منطق فازی(Fuzzy Logic)در ارزیابی منابع انسانی“، مقاله پذیرفته شده در دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران، سال1383.

15-“ترکیب سیستمABC باABM جهت کنترل منابع سازمانی،“مقاله پذیرفته شده در اولین کنفرانس مدیریت منابع بیمارستانی، تهران، سال1381.

 

4-مقالات آماده شده

1-Designing and Applying Activity Based Costing (ABC) System to Calculate  the Cost Price of Hospital Services in Governmental Hospitals (Case Study: Shahid Faghihi Hospital, Shiraz, Iran) 

 2-Application of Activity Based Costing (ABC) System for Calculating Cost Price of Students' Education in Different Majors of Medical Group (Case study: Medical Science Universities of Shiraz, Fasa and Yazd)

3-امکان سنجی ایجاد کارگاههای بزرگ صنعتی با مشارکت کارگاههای کوچک

 

5-داوری مقالات

1-A Classification for Supporting Managerial Group Decisions in the AHP Framework, Management Decision Journal, (ISI Journal) June 2009.

2-The application of DEA for calculated productivity and efficiency in hospital (case study: Sahid Fagihi Hospital), May 2006, IRCMJ Journal.

3-"بررسی عوامل موثر بر اجرای روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت( ABC)در بودجه بندی عملیاتی دستگاههای دولتی استان اصفهان"،  مجله علوم اجتماعی دانشگاه شیراز- آبان ماه 1387.

 

6-تالیف کتاب

1-" مبانی و کاربردهای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)  در محاسبه بهای تمام شده خدمات بیمارستانی". وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.

2-"امکان سنجی ایجاد کارگاههای بزرگ با مشارکت کارگاههای کوچک صنعتی"،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

3-" تعیین نیازها و اولویتهای تحقیقاتی صنایع استان فارس بر اساس قابلیتها و امکانات توسعه صنعتی با استفاده از روش منطق فازی" سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس.

4-"سنجش کارایی صنایع استان فارس و مقایسه آن با کشور از روش تحلیل پوششی داده ها(DEA )" سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس- در مرحله چاپ نهایی

 

 

7-راهنمای پایان نامه

1-استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با موضوع" بررسی و محاسبه بهای تمام شده خدمات آزمایشگاهی بیمارستانی بر اساس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC )

2-استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد با موضوع" کاربرد روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات شهرکهای صنعتی استان یزد.

 

8-فعالیتهای تحقیقاتی وپژوهشی

1-مجری طرح ملی “طراحی سیستم  هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC ) برای محاسبه بهای تمام شده خدمات در بیمارستانهای دولتی“، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی.خرداد1382

2-مجری طرح ملی "تخصیص بهینه منابع مالی وزارت بهداشت به استانهای کشور با استفاده از ترکیب  روش برنامه ریزی آرمانی (Goal Programming)،  منطق فازی ( Fuzzy Logic) و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP )"، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،شهریور1382.

3-مجری طرح ملی “طراحی نرم افزار سیستم  محاسبه بهای تمام شده خدمات بیمارستانی بر اساس روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC )“،وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،خرداد1383.

4-مجری طرح “طراحی سیستم  هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC )برای محاسبه بهای تمام شده آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم پزشکی(مطالعه موردی دانشگاههای علوم پزشکی شیراز، فسا و دانشگاه علوم پزشکی یزد“، طرح ملی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی آبان ماه1384.

5-مجری طرح “کارسنجی و زمان سنجی فعالیتهای خدماتی در بیمارستان شهید فقیهی شیراز" دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تیر ماه1383.

6-مجری طرح " اندازه گیری تغییرات کارآیی و بهره وری صنایع استان فارس و تحلیل عوامل موثر بر آن در مقایسه با کشور با استفاده از روش پوششی  داده ها (DEA ) و روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA )" طرح تحقیقاتی کارگروه صنعت و معدن استان ، سال1385.

7-مجری طرح "بررسی وضعیت مدیریت صنایع استان فارس و ارائه مدلهای کاربردی جهت بهبود وضعیت مدیریت در صنایع"، طرح تحقیقاتی کارگروه صنعت و معدن استان ، در مرحله قرارداد.

8-مجری طرح " سنجش کارآیی فنی گروه صنایع شیمیایی و عوامل موثر بر آن طی ده سال گذشته با روش پوششی  داده ها (DEA ) و روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA )" طرح تحقیقاتی  وزارت صنایع و معادن در مرحله قرارداد.

9-مدیر پروژه تحقیقاتی "طراحی سیستم بودجه ریزی عملیاتی برای بیمارستانهای دولتی"،  وزارت بهداشت و درمان، سال1382.

10-مجری"طرح شناسایی و اولویت بندی زمینه های توسعه فناوری صنعتی در استان کهگیلویه و بویر احمد با روش AHP و منطق فازی" سال 1384. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویر احمد.

11-مجری "طرح بررسی نیازها و اولویتهای تحقیقاتی صنایع استان فارس با استفاده از روش منطق فازیFuzzy Logic)) و AHP  جهت بررسی راهکارهای ممکن برای استفاده از ظرفیتهای مراکز علمی وپژوهشی جهت ایجاد ارتباط بیشتر بین مراکز دانشگاهی با بخش صنعت با توجه به قابلیتها وامکانات صنعتی استان فارس"، تیرماه1381.کارگروه صنعت و معدن استان.

13-ناظر طرح "تعیین و اندازه گیری قیمت تمام شده خدمات قابل واگذاری در ادارات راه و ترابری استانهای کشور"، طرح ملی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری، سال 1386. 

14-همکار اصلی طرح "امکان سنجی ایجاد کارگاههای بزرگ با مشارکت کارگاههای کوچک صنعتی"، اردیبهشت84، کارگروه صنعت و معدن استان.

15-همکاراصلی طرح مطالعاتی "بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری استان کهگیلویه وبویر احمد وارائه راهکارهای لازم برای وضعیت اشتغال وبیکاری در سال1390 و طراحی بانک اطلاعاتی".

16-مجری طرح تحقیقاتی "بررسی مطالعات حمل ونقل در شهر شیراز با استفاده از روشهای آماری و انتخاب مسیر بهینه حمل و نقل عمومی" فروردین ماه1377،

 

9-تدریس

1-تدریس در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 2 نیمسال در دروس مدیریت مالی- انبارداری و اصول حسابداری

2-تدریس در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در 2 نیمسال در درس مدیریت حسابداری

 3-تدریس در دانشگاه  جامع علمی و کاربردی در 6 نیمسال تحصیلی در دروس مدیریت تولید- تحقیق در عملیات-آمار کاربردی و مدیریت مالی

 

 

10-فعالیتهای اجرائی فعلی و سابق

1-مشاور علمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سال1382 تا سال1385.

2- عضویت در گروه تحقیق وتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمی وصنعتی استان فارس وابسته به وزارت علوم، تحقیقات وفناوری از تاریخ 1/7/1375 تا 30/6/1381.

3-معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی و کاربردی واحد فارس از تاریخ16/1/82 تا بحال.

4-دبیر شورای  هیئت ممیزه اساتید دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان فارس از سال 1384 تا بحال

5-دبیر شورای کمیته نظارت و ارزیابی مراکز علمی و کاربردی دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان فارس از سال 1386 تا بحال

6-مسئول گسترش مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان فارس از سال 1383 تا بحال

7-عضویت در شورای پژوهش ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس از سال 1385 تا بحال

8-عضویت در کمیته نظارت بر مراکز علمی و کاربردی استان فارس از سال 1384 تا بحال

9-عضویت در شورای آموزشی دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان فارس از سال 1388 تا بحال

10-مدیر برنامه ریزی تولید ومسئول حسابداری صنعتی در کارخانه ریسندگی شیراز از تاریخ 25/11/1375 الی 26/1/1377.

11- مدیر مهندسی صنایع وبرنامه ریزی تولید در مجتمع صنعتی شاهد شیراز از تاریخ 3/2/1377 تا 21/10/1380 وانجام فعالیتهای زیر:

8-1-برنامه ریزی وکنترل تولید با استفاده از سیستم PAC.

8-2-طراحی خط،تعیین مراحل کاری وبالانس کردن خطوط مونتاژ ویدئو، تلفن،آیفون،لامپ کم مصرف و....

8-3-کارسنجی وزمان سنجی پروژه های تولیدی با استفاده از روشهای زمان سنجی.

8-4-طراحی وتهیه سیستم کدینگ جامع برای کلیه مراحل عملیاتی پروژه ها.

8-5-طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت( MIS )برای برنامه ها وفعالیتهای تولیدی در دوایر عملیاتی.

8-6-طراحی سیستم تعمیرات ونگهداری برای ماشین آلات وتجهیزات خطوط تولید ومونتاژ.

8-7- طراحی وارائه سیستم بهره وری و راندمان برای کلیه فعالیتهای عملیاتی کارخانه.

8-8-برنامه ریزی وکنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Microsoft  Project.

8-9-طراحی سیستم انبارها، گردش فرمها واطلاعات بین دوایر عملیاتی وخدماتی.

12-مسئول برنامه ریزی مواد وطراحی سیستم در کارخانه نیرو ترانس شیراز .